හෝමාගම, අතුරුගිරිය පාරේ නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

Land 60 views Used Sell ID: 264
රු: 8.50

Published on September 19, 2023

Rate this userShow user ratingSend messageOnly for logged in users
Chat unavailable
User is not registered
3.1

Description

හෝමාගම, අතුරුගිරිය පාරේ නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට ඇත මෙය ඉඩමේ වටිනාකමට පමණක් විකිණේ ඉඩමේ ප්‍රමාණය පර්චස් 22.9 යි පාර අඩි 12 මෙම නිවසේ, නිදන කාමර - 3 (1 AC) නාන කාමර - 1 (Hot Water) සාලය කුස්සිය කෑම කාමරය මෙම නිවසට අමතරව වෙනම ඇනෙක්සියක් ද ඇත 697/698 බස් පාරට මීටර් 50 යි හෝමාගම හන්දියට කිලෝ මීටර 1 යි �...

Location

Homagama
Homagama
Colombo | කොළඹ
Sri Lanka
6.8456359, 80.0042444
Get directions →

Comments

No comments has been added yet
Add comment
071 590 xxxx Send message
Osada samarasena
Osada samarasena
15 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071 590 xxxx
Are you a professional seller? | Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register