මිනුවන්ගොඩ ,වේයන්ගොඩ පරේ පර්චස් 40 ඉඩම විකිණීමට ඇත.

Expired
Land 29 views Used Sell ID: 324
රු: 75,000.00

Published on January 26, 2024

Send messageOnly for logged in users
Chat unavailable
User is not registered

Description

මිල ගණන් වෙනස් කර නැවත පල කිරීමකි. මිනුවන්ගොඩ ,වේයන්ගොඩ පරේ කමරගොඩ හන්දියේන් හැරි km 2 ඇතුලට පොල් ගස් 15 සහා තවත් වටිනා ගස් සමග පර්චස් 40 ඉඩම විකිණීමට ඇත. ඉඩමට පිවිසීමට අඩී 12 පාර පර්චස් එකක මිල 75000 කී මිල ගනන් සාකච්ඡා කර ගත හැක 072 0379203 කුමාර

Location

Weyangoda
Minuwangoda
Gampaha | ගම්පහ
Sri Lanka
7.1692723, 79.9484613
Get directions →

Comments

No comments has been added yet
Add comment
072 037xxxx Send message
Sajith Rukshan
Sajith Rukshan
4 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
072 037xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register