හොරණ මතුගම ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පිහිටි පර්චස් 12 ක ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට ඇත..

Houses - Apartments for Sale 6529 views Used Sell ID: 322
රු: 70.00

Published on June 25, 2024

Details

TypeFor sale
Property typeHouse
Num. Rooms2
Num. Bathrooms1
StatusNew construction
Square Meters0
Square Meters (total)0
Num. Floors0
Floor Number0
Send messageOnly for logged in users
Chat unavailable
User is not registered

Description

හොරණ මතුගම ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පිහිටි පර්චස් 12 ක ඉඩම සහ නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.. ලක්ෂ 70 යි. විමසීම්..0776638731.. නිදන කාමර 2 නාන කාමර 1 කුස්සිය සාලය කෑම කාමරය.. පිරිසිදු ලිං ජලය නිරවුල් ඔප්පුව..

Location

Horana
Horana
Kalutara | කළුතර
Sri Lanka
6.7149037, 80.069091
Get directions →

Comments

No comments has been added yet
Add comment
077663xxxx Send message
Ruwan Buddika
Ruwan Buddika
42 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077663xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register