මොරටුව,කටුබැද්ද පිහිටි මෙම දෙමහල් නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත

Houses - Apartments for Sale 8253 views New Sell ID: 277
රු: 45.00

Published on October 13, 2023

Details

TypeFor sale
Property typeHouse
Num. Rooms4
Num. Bathrooms2
StatusGood condition
Square Meters0
Square Meters (total)0
Num. Floors2
Floor Number2

Other characteristics

  • Parking
  • New
Rate this userShow user ratingSend messageOnly for logged in users
Chat unavailable
User is not registered
3.1

Description

මොරටුව,කටුබැද්ද පිහිටි මෙම දෙමහල් නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත ???? පර්චස් 10 ???? Bedrooms 4 ???? Bathrooms 2 ???? සම්පූර්ණයෙන් ටයිල් කර ඇත ???? Roller gate ???? කටුබැද්ද හන්දියට 200m ???? අඩි 20 පාර ???? ඉතා වැදගත් පරිසරය ???? වහාන 3ක් නැවැත්වීමට පහසුකම් ඇත ???? ප්‍රසිද්ධ පාසල්,වෘත්තිය පුහූණු ආයතන,බැංකු,රෝහල් සදහා ඇවිදින දුරි...

Location

Katubadda
Moratuwa
Colombo | කොළඹ
Sri Lanka
6.7746821, 79.8826095
Get directions →

Comments

No comments has been added yet
Add comment
077197xxxx Send message
Hanxara Silva
Hanxara Silva
15 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077197xxxx
Are you a professional seller? | Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register