කඩවත ගනේමුල්ල පාරේ වැලිපිල්ලෑව හන්දියට m400 ක්‌ දුරින් කාමර 4 කින් යුත් විසාල නිවසක් විකිනීමට

Houses - Apartments for Sale 502 views Used Sell ID: 268
රු: 80.00

Published on September 19, 2023

Details

TypeFor sale
Property typeHouse
Num. Rooms4
Num. Bathrooms1
StatusNew construction
Square Meters0
Square Meters (total)0
Num. Floors1
Floor Number0

Other characteristics

  • Parking
Rate this userShow user ratingSend messageOnly for logged in users
Chat unavailable
User is not registered
3.1

Description

කඩවත ගනේමුල්ල පාරේ වැලිපිල්ලෑව හන්දියට m400 ක්‌ දුරින් කාමර 4 කින් යුත් විසාල නිවසක් විකිනීමට කඩවත ගනේමුල්ල පාරේ සිට m400 ක්‌ ඇතුලට යා යුතුයි බැංකු ණය ගැනීමේ පහසුකම් ඉහල නේවාසික ප්‍රෙදේසයක පිහිටි අගනා නිවසක් විකිනීමට පිරිසිදු නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් 11 යි අඩි 15 පාර ලොක�...

Location

Ganemulla
Kadawatha
Gampaha | ගම්පහ
Sri Lanka
7.032605, 79.9595757
Get directions →

Comments

No comments has been added yet
Add comment
077255xxxx Send message
Nanda
Nanda
15 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077255xxxx
Are you a professional seller? | Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register