උස්වැටකෙයියාව ප්‍රදෙශයේ පිහිටි මෙම නිවස විකිණීමට ඇත.

Houses - Apartments for Sale 109 views New Sell ID: 333
රු: 4,500,000.00
Make price offer

Published on July 10, 2024

Details

TypeFor sale
Property typeHouse
Num. Rooms1
Num. Bathrooms1
StatusGood condition
Square Meters0
Square Meters (total)0
Num. Floors0
Floor Number0
Send messageOnly for logged in users
Chat unavailable
User is not registered

Description

උස්වැටකෙයියාව ප්‍රදෙශයේ පිහිටි මෙම නිවස විකිණීමට ඇත. # පර්චස් 12.5 # කාමර 1 # සාලය # කුස්සිය # නිරවුල් ඔප්පු සහිතයි # වත්තල නගරයට විනාඩි 15 # කඳාන නගරයට විනඩි 15 Call now: 071 613 8558

Location

Kandana
Gampaha | ගම්පහ
Sri Lanka
7.04929, 79.9015367
Get directions →

Comments

No comments has been added yet
Add comment
075623xxxx Send message
Jayan
Jayan
42 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
075623xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register