ඇපල් පැල විකිණීමට ඇත

Polonnaruwa, Polonnaruwa, LK රු : 2,000

5 months ago 34 hits ID #933

Description

QR CODE
????????ඇපල් පැල විකිණීමට ඇත $2,000 · Habarana ඇපල් පැල විකිණීමට ඇත ඕනම තැනක හදන්න පුලුවන් අ.වු 4 රේන් ගෙඩි ගන්න පුලුවන් වර්ග 2කින් ගන්න පුළුවන් Red and green වලින් පැලයක් මිල රැ 2000 යි කුරිය පහසුකම් ඇත ... 0776578486 ... 0716455285 පැල සිමිත ප්‍රමානයක් තියේන්නේ දැන්ම අවශ්‍ය නම් වේන් කරගන්න

Attributes

Price negotiable * Yes
Rate this userShow user rating
Gayan Ashoka
Gayan Ashoka 0.0 Rate this user Posting for 6+ months view profile

 

 • Ad contact number 1
 • Ad contact number 2
 • Ad contact number 3
 • Ad contact number 4
 • Message publisher

  Comments 0

  No comments has been added yet
  '); } }, 500 ); }); });