වට්ටක්කා කිලෝ 20,000 for Sell

Colombo, lk Check with publisher

2 months ago 51 hits ID #931

Description

QR CODE
නවගත්තේගම ප්‍රදේශයේ ගොවි මහතුන්ගේ වට්ටක්කා කිලෝ 20,000 ක ප්‍රමාණයක් විකුණාගත නොහැකිව සිටියි. මිලදීගත හැකි අයෙකු වේනම් කරුණාකර 0322052973 අංකයට අමතන්න

Attributes

Price negotiable * Yes

  Attributes

 • Contact Name
  Help Sri Lanka
 • Ad contact number 1
Rate this userShow user rating
SLPromoter
SLPromoter 3.1 Rate this user Posting for 11+ months view profile

 

 • Ad contact number 1
 • Ad contact number 2
 • Ad contact number 3
 • Ad contact number 4
 • Message publisher

  Comments 0

  No comments has been added yet
  '); } }, 500 ); }); });