තේ ඉඩමක් හා කාමර 4 ක අංග සම්‍පුර්ණ නිවසක් විකිණිමට

Tawalama, Galle, lk රු : 5,300,000

3 months ago 54 hits ID #1426

Description

QR CODE
තේ ඉඩමක් හා කාමර 4 ක අංග් නිවසක් විකිණීමට.. තේ ඉඩම අක්කර 1.5 ට වඩා වැඩිය පොල් ගස් 21 ක් ඇත කොස් ගස් 6 ක් ඇත තවත් දැව සදහා ගත හැකි ගස් බොහොමයක් ඇත කෙසෙල් ගස් බොහොමයක් ඇත අංග සම්පුර්ණ නිවසක් ඇත කමර 4 ක් ඇත මුලු තැන් ගෙය හා කැම කමරයක් ඇත විදුලිය හා ජල පහසුකම් ඇත ළිදක් ඇත ඔප්පුවේ තිබෙන ප්‍රමාණයට වඩ වැඩි ප්‍රරමාණයක් ඉඩමේ ඇත(අක්කර දෙකකට අසන්නය) මිල ලක්ශ 54 මිල ගනන් සාකච්ඡා කඑඅ ගත හැකිය.. දු.අ -: 0769103493

  Attributes

 • Land type
  AgriculturalCommercialResidentialOther
 • Price/Rent Negotiable
  Yes
 • Size of land area (acres/perches/sq. ft.)
  1.5
 • Owner or agent of this property?
  Owner
 • Contact Name
  Dinal Nawodya
 • Ad contact number 1
Rate this userShow user rating
Dinal Nawodya
Dinal Nawodya 0.0 Rate this user Posting for 3+ months view profile

 

 • Ad contact number 1
 • Ad contact number 2
 • Ad contact number 3
 • Ad contact number 4
 • Message publisher

  Comments 0

  No comments has been added yet
  '); } }, 500 ); }); });