අගනා වියාපාරික ස්තානයක් කුලියට දීමට | Pannipitiya

Pannipitiya, Colombo, LK Check with publisher

1 week ago New Sell 10 hits ID #1363

Description

QR CODE
අගනා වියාපාරික ස්තානයක් කුලියට දීමට Contact Seller · Pannipitiya Office එකකට Tiusion class එකකට ඕනේම වියාපාරික කටත්තකට වර්ග අඩි 900 දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විස්තර සදහා අසංක 0774016806

  Attributes

 • Rent (Rs) /month
  00
 • Price/Rent Negotiable
  Yes
 • Property features
  24 hour security
 • Car parking spaces
  1
 • Number of Bathrooms/WCs
  2
 • Size (sqft)
  වර්ග අඩි 900
 • Size of land area (acres/perches/sq. ft.)
  වර්ග අඩි 900
 • Owner or agent of this property?
  Owner
 • Contact Name
  Asanka Sanjeewa
 • Ad contact number 1
Rate this userShow user rating
LankaProperty
LankaProperty 0.0 Rate this user Posting for 1+ week view profile

 

 • Ad contact number 1
 • Ad contact number 2
 • Ad contact number 3
 • Ad contact number 4
 • Message publisher

  Comments 0

  No comments has been added yet
  '); } }, 500 ); }); });