ඔබගේ මංගල දිනය හා අසිරිමත් අවස්තා අලංකාරව හා උසස් තත්ත්වයකින්

Colombo 02, Colombo, LK Check with publisher

3 months ago New Sell 25 hits ID #1275

Description

QR CODE
ඔබගේ මංගල දිනය හා අසිරිමත් අවස්තා අලංකාරව හා උසස් තත්ත්වයකින් FREE · Colombo ඔබගේ සිහිනයන් එකම තැනින් උසස් තත්ත්වයකින් කාර්යබහුල ඔබගේ මතකයන් ඔබ සිතැගි පරිදි අඩු වියදමකින් හා උසස් තත්වයකින් සැබෑ කර ගැනීමට " event home " වෙත ඔබත් පැමිණෙන්න. *උත්සව කළමනාකරණය *උත්සව භාණ්ඩ *මංගල සැරසිලි *මල් සැරසිලි *විදුලි සැරසිලි *ඡායාරූපකරණය *ආහාර ඇණවුම්, ඇතුළු සියලුම උත්සවයන් උසස් තත්ත්වයකින් හා පලපුරුදු කාර්යමණ්ඩලයක් යටතේ ආවරණය කිරීම දැන් " event home " වෙතින් ...... * මංගල උත්සව * කාර්යාල උත්සව * උපන්දින උත්සව * පිරිත් පිංකම් * ආගමික උත්සව ඇතුළු සියලුම අවස්ථාවන් සාර්ථකව ආවරණය කරගැනීමට අපට කත කරන්න. ☎️ 076 546 3803 ෆේස්බුක් පිටුව -: " event home " Your dreams all in one place Come to the "event home" to make your memories of busy work as low as you can imagine. * Event Management *Festive Goods * Wedding decorations * Floral arrangements * Electric decorations * Photography * Food orders, All events, including high quality and experienced staff, are now available From the "event home" ..... * Weddings * Office functions * Birthdays * Pirith Pinkam * Talk to us to cover all occasions, including religious festivals. ☎️ 076 546 3803 Face book page -: " event home "

Attributes

Price negotiable * Yes

  Attributes

 • Service type*
  Wedding
 • Contact Name
  Sandun Lakshitha
 • Ad contact number 1
Rate this userShow user rating
amaliwasana
amaliwasana 0.0 Rate this user Posting for 3+ months view profile

 

 • Ad contact number 1
 • Ad contact number 2
 • Ad contact number 3
 • Ad contact number 4
 • Message publisher

  Comments 0

  No comments has been added yet
  '); } }, 500 ); }); });