ඉක්මනින් ප‍ොල් ඵලදාව නෙළා ගැනිම සදහා යොදා ගත හැකි උපකරණයකි

Colombo, lk රු : 19,600

2 months ago 66 hits ID #1005

Description

QR CODE
0710598060 නගින්නාට ආරක්ෂාව උපරිම‍‍‍ය‍ෙන් සහතික කරන ඉතා පහසුවෙන් කියාකරවිය හැකි සැහැල්ලු ඉක්මනින් ප‍ොල් ඵලදාව නෙළා ගැනිම සදහා යොදා ගත හැකි උපකරණයකි ඉතා අඩු බරකන් යුක්තය අවු 5 වගකිමි සහතිකය ඉන්දන යෙදිම අවශ්‍ය නොව‍ෙි/ විදුලි බිලක් නොයයි ආක්ෂාව 100% සහතිකයි පහසුවෙන් එහා මෙහා ගෙන යා හැකි උපකරණයකි කි‍ල‍ේ 150-180 අතර බර දරා සිටි‍ම‍ෙි හැකියාව ඇත ගැහැණු පිරිමි භේදයකින් තොරව භවිතා කල හැක ග‍ස‍ේ ඔනෑම ප්‍රමාණයකට සිරු මරු කිරිමේ හැකියාව ඇත වැසි සහිත දිනකදි වුවද ගසට නැගි‍ම‍ෙ හැකියාව එය පරිසර හිත කාමි විම මෙමගින් පොල් ගසට කිසිදු හනියක් සිදු නොවිම පොල් ගස නඩත්තු කිරිමට බෙ‍හ‍ෙවින් උපකාරි වේ අවම මිල Rs. 19600.00 ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනිම සදහාත් සමග දැන්ම අමතන්න +94710598060 https://www.youtube.com/watch?v=rh9M6n_NsjQ

  Attributes

 • Condition *
  New
 • Contact Name
  Iroshan
 • Ad contact number 1
Rate this userShow user rating
SLPromoter
SLPromoter 3.1 Rate this user Posting for 11+ months view profile

 

 • Ad contact number 1
 • Ad contact number 2
 • Ad contact number 3
 • Ad contact number 4
 • Message publisher

  Comments 0

  No comments has been added yet
  '); } }, 500 ); }); });